Felicitation of S.S.C. Rank Holders

Felicitation of S.S.C. Rank Holders

Felicitation of S.S.C. Rank Holders

Atharva Mandar Joshi 98.2% –  1st Rank 

Vedika Ravindra Kolambkar 97.8%    –  2nd Rank 

 Nishant Ninad Karandikar 97.4%  –  3rd Rank 

Nidhee Sandeep Chheda  96.80% – 4th Rank

Shravani Sudhir Nikam   96.80%  – 4th Rank

Aditya Raju Shinde  96.80% -4th rankSoumyashree Baba Muni   96.60% – 5th Rank

Leave a Reply


Latest News & Updates
Slideshow